Distance Sales Agreement

Distance Sales Agreement

1 – TARAFLAR: İş bu Sözleşme, kayıtlı adresi Milutina Milankovica Blvd 9ž, Belgrade, 11070, Serbia bulunan “Qluster” DMITRY ERSHOV PR KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI QLUSTER BEOGRAD, (Bundan sonra “Qluster” veya “Satıcı” olarak anılacaktır.) ile Satıcı’nın internet sitesinden alışveriş yapan kişi (Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı anıldığında “Taraf”; birlikte anıldığında “Taraflar” ibaresi kullanılacaktır.

 • 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşbu Sözleşme’nin konusu; Alıcı’nın Satıcı’ya  uzaktan iletişim yoluyla siparişini verdiği eğitimin özellikleri ile  ücreti Satıcı’nın internet sitesinde belirtilen eğitimin satışı, teslimi, iadesi, uyuşmazlık halleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında Alıcı’ya sunulacak olan eğitimlerin süresi, eğitmenin adı, eğitim şekli, eğitim satış bedelinin Qluster internet sitesinde belirtildiği gibi olduğu hususunda mutabıktırlar.

 • 3- KULLANIM KOŞULLARI: Alıcı hizmeti kullanmadan önce işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini ve https://qluster.tech/terms-of-use adresinde yer alan Kullanım Koşullarının tamamını dikkatlice okuduğunu, onayladığını ve anılı belgelerdeki tüm koşullara bağlı kalacağını taahhüt eder.

 • 4- ÖDEME ŞEKLİ: Qluster internet sitesi üzerinden eğitim programları kredi kartı ile ya da EFT/Havale yöntemi satın alınabilir Qluster internet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar Qluster tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  Sözleşme konusu ürün/hizmet alıcının talepleri doğrultusunda sevkiyatı gerçekleştirilebilecek bir materyal (CD, DVD, FLASHBELLEK, HARD DİSK, vb.) ile Alıcı’ya ulaştırılacak ise, sevkiyata ilişkin kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir ve ürün/hizmet fiyatına dahil değildir. Teslim ile ilgili hükümler sadece sevkiyatın yapılması istenen hallerde geçerli olacak olup, dijital veri yoluyla hizmetin/ürünün anında ifa edileceği hallerde sevkiyat yolu ile teslim sözleşme konusu değildir.
  Satıcı, Tarafların iradesi dışında gelişen mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme konusu eğitimi süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmet verme süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, söz konusu tutarın Satıcı tarafından ilgili bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması sürecine ilişkin Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağı hususunu kabul eder.

 • 5- CAYMA HAKKI: Alıcı; 27 Kasım 2014 tarihli 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerin cayma hakkı istisnalarından sayıldığını ve bu bağlamda, online eğitimlerde (dijital eğitim içerikleri dahil) iade veya iptalin yapılmayacağını anlamıştır ve kabul etmiştir. Ancak Alıcı’nın ilgili eğitimdeki hiçbir konuya başlanmadığı ve söz konusu eğitimin herhangi bir kampanyayla birlikte satın alınmadığı sürece, 14 gün öncesinden Qluster’e bildirim yaparak eğitimin iptali ve para iadesi talep etme hakkı bulunmaktadır. Cayma hakkının kullanılmasında Alıcı, cayma kararını bildiren açık bir beyan ile info@qluster.tech adresine e-mail gönderebilir.

 • 6- GİZLİLİK POLİTİKASI: Alıcı hizmeti kullanmadan önce https://qluster.tech/privacy-policy adresinde yer alan Gizlilik Politikasının tamamını dikkatlice okuduğunu, onayladığını ve anılı belgelerdeki tüm koşullara bağlı kalacağını taahhüt eder.
  Satıcının, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 • 7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME: Alıcı hizmeti kullanmadan önce Kişisel Verilerinin Qluster tarafından nasıl korunduğu, saklandığı, işlendiği ve bunlara ilişkin veri sahibinin haklarına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı https://qluster.tech/privacy-policy adresinde yer alan Gizlilik Politikasının tamamını dikkatlice okuduğunu, onayladığını ve anılı belgelerdeki tüm koşullara bağlı kalacağını taahhüt eder.   Alıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerinin Qluster tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve anılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildiğini onaylar.
  Bu kapsamda Alıcı, Qluster’in https://qluster.tech/privacy-policy adresinde yer alan Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla Qluster tarafından kendisine ait kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak, kişisel verilerinin ve bunlara ilişkin belgelerin Qluster’in veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, işbu Sözleşme’nin gereklerinin yerine getirileceği her aşamada ve her işlemde kullanılmasına, hizmetlerin sunulması kapsamında hizmet aldığı üçüncü kişiler, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi için anlaşmalı kurumlar, ilgili acenteler, Qluster’in vekalet ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, yasal yükümlülüklere uygun olarak yetkili adli ve idari merciler ile paylaşılmasına özgür iradesi ile muvafakat etmektedir.
  Ayrıca Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 • 7- DEVİR YASAĞI: Alıcı, işbu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini, Satıcı’nın izni ve onayı olmaksızın, herhangi bir amaçla devir ve/veya temlik edemez.

 • 8- UYGULANACAK HUKUK- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YERİ: İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin geçerliliğiyle ilgili olan veya işbu Sözleşme’den veya ihlalinden kaynaklanan ya da işbu Sözleşme veya ihlaliyle ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf, çelişkinin çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul eder.

 • 9- YÜRÜRLÜK: Alıcı, Qluster internet sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

Empowering individuals in Turkey to gain expertise in Tech from the very beginning and successfully enter the industry workforce.

Empowering individuals in Turkey to gain expertise in Tech from the very beginning and successfully enter the industry workforce.

Empowering individuals in Turkey to gain expertise in Tech from the very beginning and successfully enter the industry workforce.